1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BASE247®, Vissenstraat 28, 7324 AL Apeldoorn (onderdeel van IDGift B.V., Kvk: 57843333) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BASE247® worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BASE247® ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BASE247®. BASE247® is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BASE247® dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van BASE247® zijn vrijblijvend en BASE247® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.

4. Levering

4.1 De door BASE247® opgegeven levertijd van één werkdag wordt steeds nagestreefd en wordt in vrijwel alle gevallen gehaald. Op zondag/maandag is de levering beperkt en wordt niet bezorgd door PostNL. Wanneer er te laat geleverd wordt, kunnen wij hiervoor op uw verzoek een klacht indienen. Er kan sprake zijn van overmacht.
4.2 De bezorging van de producten geschiedt op de plaats die door u is aangegeven. Indien u per ongeluk een verkeerd adres heeft opgegeven kunt u dit melden bij onze klantenservice. Wanneer een product opnieuw verstuurd moet worden doordat u een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, kunnen de extra verzendkosten bij u in rekening worden gebracht.
4.3 Kleuren kunnen soms afwijken, denk aan het verschil tussen de kleuren op de website en het fysieke product.
4.4 Bestellingen die op zaterdag of zondag en op werkdagen na 16.30 uur geplaatst worden, kunnen wij pas de eerstvolgende werkdag in behandeling nemen.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BASE247® verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
6.7 BASE247® accepteert de producten alleen als ze intact zijn en in hun originele staat en verpakking zijn. Producten die door de klant zijn geopend, beschadigd of bevuild, worden niet terugbetaald of geruild.

7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u BASE247® daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14)dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BASE247® de keuze de desbetreffende producten, desgewenst tegen retournering daarvan, te vervangen door nieuwe producten of door terugbetaling van de kostprijs inclusief de verzendkosten, zulks naar keuze van de klant.
7.3 De kosten van en het risico voor eventuele retourzending draagt de klant.

Wanneer geen verzendkosten betalen bij retour of klacht?

  • Het product of producten is/zijn onjuiste staat geleverd, denk hierbij aan breuk
  • Een verkeerd product ontvangen.
  • Het product is over de houdbaarheidsdatum.

8. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

8.1 Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BASE247.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BASE247.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstanden, verminkingen of verloren gaan van bestanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en BASE247® (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is BASE247® niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van BASE247®.
9.2 De administratie van BASE247® geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BASE247® in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BASE247® gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BASE247® kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht verstaan wij ook, wanneer een levering, bij de klant of post kwijt is geraakt. Als service biedt BASE247® een éénmalige opnieuw zending.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BASE247® in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BASE247® vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.3 Een gratis product en zolang de voorraad strekt. Wanneer deze niet op voorraad zijn bij BASE247®, zijn wij niet verplicht deze te leveren.
11.4 BASE247® is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.2 Facturen die niet betaald worden, die worden uit handen gegeven aan een debiteurenbeheer.
11.12 Logo’s van bedrijven kunnen ter inspiratie gebruikt worden (onze klanten) op de website https://www.base247.nl.
11.13 Wanneer er gekozen wordt voor de optie achteraf betalen (KLARNA), dient deze binnen het betaaltermijn voldaan te worden.
11.14 Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van BASE247®. IDGift B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie. IDGift B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken.
11.15 Wanneer een pakket geweigerd wordt op het doorgegeven adres, zullen wij hier de verzendkosten van een rekening brengen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Laatst bijgewerkt op: 15-01-2021